ශ්‍රී ලංකා ASAD පදනම

ශ්‍රී ලංකා ASAD පදනම Claimed

Average Reviews

Description

ASAD පදනම 1991 දී ආරම්භ කරන ලද අතර ශ්‍රී ලංකාවේ දුප්පත් ජනතාවට සේවය කිරීම සඳහා ජාතික රාජ්‍ය නොවන සංවිධානයක් ලෙස ලියාපදිංචි විය

Photos